Thursday, February 2, 2012

Latihan 4

Dalam petikan karangan di bawah ini terdapat lima tempat kosong.  Tuliskan perkataan yang paling sesuai untuk setiap tempat kosong itu bagi melengkapkan jalan ceritanya.

      
       Ada seorang nelayan.  Rumahnya di sebuah kampung di tepi (1)____________.  Pagi-pagi lagi dia sudah bangun.  Dia (2)____________ kopi dan makan roti.  Selepas itu (3)____________mengambil jala dan alat-alat menangkap ikannya (4) ____________ lain lalu pergi ke laut.  Dia (5)___________ sampan dengan dua orang kawannya.

No comments:

Post a Comment